Chinh phục IELTS Reading
Thông tin khóa học
IELTS
3 Giáo viên
5 Học viên
28 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 28
Thuy Duong Giáo viên 0
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
Video 1 Giới thiệu chung và các bước làm bài IELTS Online Course Video admin
Video 2a Cách tìm từ khóa IELTS Online Courses Video admin
Video 2b Giải bài tập cách tìm từ khóa IELTS Online Courses Video admin
Video 3a Cách đoán nghĩa từ mới IELTS Online Courses Video admin
Video 3b Giải bài tập Cách đoán nghĩa từ mới IELTS Online Video admin
Video 4 Cách học từ vựng IELTS Reading hiệu quả tại nhà IELT Video admin
Video 5a Dạng Short Answer Questions IELTS Online Courses Video admin
Video 5b Giải bài tập Dạng Short Answer Questions IELTS Online Video admin
Video 6a Dạng Sentence Completion IELTS Online Courses Video admin
Video 6b Giải bài tập Dạng Sentence Completion IELTS Online Video admin
Video 7a Dạng Summary Completion IELTS Online Courses. Video admin
Video 7b Giải bài tập Dạng Summary Completion IELTS Online C Video admin
Video 8a Dạng Table Flow Chart completion IELTS Online Course Video admin
Video 8b Giải bài tập Dạng Table Flow Chart completion IELTS Video admin
Video 9a Dạng Plan Map Diagram Completion IELTS Online Cours Video admin
Video 9b Giải bài tập Dạng Plan Map Diagram Completion IELTS Video admin
Video 10a Dạng TrueFalseNot Given – YesNoNot Given IELTS Online Video admin
Video 10b Giải bài tập Dạng TrueFalseNot Given – YesNoNot Gi Video admin
Video 11a Dạng Matching features IELTS Online Courses Video admin
Video 11b Giải bài tập Dạng Matching features IELTS Online Video admin
Video 12a Dạng Matching Sentence Endings IELTS Online Course Video admin
Video 12b Giải bài tập Dạng Matching Sentence Endings IELTS Video admin
Video 13a Dạng Matching Headings IELTS Online Courses Video admin
Video 13b Giải bài tập Dạng Matching Headings IELTS Online Video admin
Video 14a Dạng Which paragraph contains IELTS Online Courses Video admin
Video 14b Giải bài tập Dạng Which paragraph contains IELTS Video admin
Video 15b Giải bài tập Dạng Multiple Choice IELTS Online Video admin
Video 15a Dạng Multiple Choice IELTS Online Courses Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.