Chinh phục IELTLS Listening
Thông tin khóa học
IELTS
2 Giáo viên
6 Học viên
12 Nội dung
Khóa học này chưa có mô tả
Tên giáo viên Vai trò Số nội dung
Johny Lee Chủ khóa học 12
Thái Vicky Tuyền Giáo viên 0
Tên nội dung Kiểu nội dung Người tạo
1. Gioi thieu chung IELTS Online Courses Video admin
2. Ky thuat du doan dap an IELTS Online Courses. Video admin
3. Nghe letters and numbers IELTS Online Courses Video admin
4. Dang Short answer questión IELTS Online Courses Video admin
5. Dang Form Note Table Sentence completion IELTS Online Video admin
6. Dang Summary Completion IELTS Online Courses Video admin
7. Dang Flowchart Completion IELTS Online Courses Video admin
8.Dang Map Labeling completion IELTS Online Courses Video admin
9. Dạng Diagram Labeling completion IELTS Online Courses Video admin
10. Dang Multiple choice 1 dap an IELTS Online Courses Video admin
11. Dang Multiple Choice nhieu dap an IELTS Online Courses Video admin
12. Dang Matching IELTS Online Courses. Video admin
Vui lòng đăng nhập để gửi bình luận.