TRẠNG THÁI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Gửi yêu cầu
Chờ duyệt
Sau khi người gửi gửi yêu cầu, chủ khóa học sẽ nhận được mail thông báo yêu cầu duyệt đăng ký học của bạn, vui lòng chờ chủ khóa học duyệt để bắt đầu học
Đã duyệt
Sau khi chủ khóa học duyệt yêu cầu của bạn, bạn sẽ được bắt đầu khóa học đó